P-31c No. 163 P-312/c D3d2


Axes Coordinates Wyckoff positions
2a 2b 2c 2d 4e 4f
6g 6h 12i
I Maximal translationengleiche subgroups
[2] P31c (159) 2a 2a 2b 2b 2 × 2a 2 × 2b
6c 6c 2 × 6c
[2] P312 (149) x, y, z + (1/4) 1a; 1b 2g 1d; 1e 1c; 1f 2 × 2g 2h; 2i
6l 3j; 3k 2 × 6l
[2] P-3 (147) 2c 1a; 1b 2d 2d 2 × 2c 2 × 2d
3e; 3f 6g 2 × 6g
[3] C12/c1 a, a + 2b, c x - (1/2)y, (1/2)y, z 4e 4a 4e 4e 8f 8f
  (15) 4b; 4c; 4d 4e; 8f 3 × 8f
 conjugate: b, -2a - b, c -(1/2)x + y, -(1/2)x, z
 conjugate: -a - b, a - b, c -(x + y), (1/2)(x - y), z
II Maximal klassengleiche subgroups
   Enlarged unit cell, non-isomorphic
[3] P-3c1 2a + b, (1/3)(x + y), (1/3)(-x + 2y), z; 2a; 4d 2b; 4d 6f 6f 4c; 2 × 4d 12g
  (165) -a + b, c ±((1/3), (2/3), 0) 6e; 12g 6f; 12g 3 × 12g
[3] R-3c a - b, (1/3)(2x - y), (1/3)(x + y), (1/3)z; 6a; 12c 6b; 12c 18e 18e 3 × 12c 36f
  (167) a + 2b, 3c ±(0, 0, (1/3)) 18d; 36f 18e; 36f 3 × 36f
(hexagonal axes)
[3] R-3c 2a + b, (1/3)(x + y), (1/3)(-x + 2y), (1/3)z; 6a; 12c 6b; 12c 18e 18e 3 × 12c 36f
  (167) -a + b, 3c ±(0, 0, (1/3)) 18d; 36f 18e; 36f 3 × 36f
(hexagonal axes)
   Enlarged unit cell, isomorphic
[3] P-31c a, b, 3c x, y, (1/3)z; ±(0, 0, (1/3)) 2a; 4e 2b; 4e 2d; 4f 2c; 4f 3 × 4e 3 × 4f
6g; 12i 6h; 12i 3 × 12i
[p] P-31c a, b, pc x, y, (1/p)z; +(0, 0, (u/p)) 2a; ((p - 1)/2) × 4e 2b; ((p - 1)/2) × 4e 2c(d*); ((p - 1)/2) × 4f 2d(c*); ((p - 1)/2) × 4f p × 4e p × 4f
p = prime > 2; u = 1, . . ., p - 1 6g; ((p - 1)/2) × 12i 6h; ((p - 1)/2) × 12i p × 12i
[4] P-31c 2a, 2b, c (1/2)x, (1/2)y, z; +((1/2), 0, 0); 2a; 6h 2b; 6g 2d; 6h 2c; 6h 4e; 12i 4f; 12i
+(0, (1/2), 0); +((1/2), (1/2), 0) 2 × 12i 2 × 6h; 12i 4 × 12i
[p2] P-31c pa, pb, c (1/p)x, (1/p)y, z; +((u/p), (v/p), 0) 2a; 2b; 2c(d† ); 2d(c† ); 4e; 4f;
p = prime > 4; (p - 1) × 6h; ((p2 - 1)/6) × 12i (p - 1) × 6h; (p - 1) × 6h; ((p2 - 1)/3) × 12i ((p2 - 1)/3) × 12i
u, v = 1, . . ., p - 1 (((p - 1)(p - 2))/6) × 12i (((p - 1)(p - 2))/6) × 12i (((p - 1)(p - 2))/6) × 12i
6g; ((p2 - 1)/2) × 12i p × 6h; p2 × 12i
((p(p - 1))/2) × 12i
* p = 4n - 1 p = 6n - 1


to end of page
to top of page